Apaštalinio nuncijaus arkivysk. Petar Antun Rajič homilija jaunimui Žolinės išvakarių Mišiose Pivašiūnuose

Rugpjūčio 14 d. Pivašiūnuose, Kaišiadorių vyskupo kvietimu, lankėsi Apaštalinis nuncijus Baltijos šalims arkivyskupas Petar Antun Rajič. Arkivyskupas susitiko su vyskupijos jaunimu, susibūsiu iš įvairių vyskupijos parapijų, Žolinės išvakarių Mišiose suteikė Sutvirtinimo sukrameną.

Liturginiai skaitiniai: 1 Kr 15,3-4. 15-16; 16,1-2; 1 Kor 15,54b-57; Lk 11,27-28

Šį vakarą mes švenčiame Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmės išvakarių Šv. Mišias, o ši iškilmė yra didžiausia Marijos šventė metuose. Labai malonu būti čia ir vadovauti šiai Šventajai Eucharistijai […] Perduodu savo šilčiausius sveikinimus visiems jums, dalyvaujantiems Eucharistijoje, ypač tiems jauniesiems bendruomenės nariams, kurie šiandien priims Sutvirtinimo sakramentą Mišiose ir tiems, kurie šiais metais sutvirtinimo sakramentą jau priėmė.

Ši Marijos Ėmimo į Dangų iškilmė yra puiki proga apmąstyti Marijos, Dievo Motinos, gyvenimą. Jos pavyzdys gali būti gera pagalba jauniems žmonėms atrandant savo tapatybę ir palaipsniui subręstant atsakingais, ir brandžiais suaugusiaisiais ir krikščionimis. Marijos dėka žmonijai prasidėjo nauja era ir naujos žmonijos pradžià.

Kaip žinome, Marija buvo pasirinkta tapti Dievo Motina ir ji yra neatskiriama nuo savo Sūnaus Jėzaus Kristaus. Be to, Marija yra glaudžioje vienybėje su Šventąja Dvasia. Bažnyčios Katekizmas mus moko: „Marija, Švenčiausioji Dievo Motina, visuomet mergelė, yra Sūnaus ir Dvasios pasiuntinybės vainikas, laikų pilnatvei atėjus. Pirmą kartą išganymo plane ir dėl to, kad Šventoji Dvasia parengė, Tėvas randa būstą, kuriame Jo Sūnus ir Jo Dvasia gali apsigyventi tarp žmonių“ (KBK 721). Kaip būtų nuostabu, jei Viešpačiui mūsų sielos būtų tinkami būstai Jo Sūnui ir Šventajai Dvasiai! Dievas nori būti mūsų širdyse, o, kad Jis galėtų apsigyventi tyrose ir nuolankiose širdyse, kupinose tokio klusnaus tikėjimo kaip Marijos. Pažvelkime į savo širdis ir būkime sąžiningi su savimi. Pabandykime suprasti, koks tas mūsų būstas. Galbūt savanaudiškas, besididžiuojantis, pasipūtęs, gašlus ar turintis hedonistinių troškimų, o, galbūt, trokštantis būti šauniu, tobulu, taikiu, pilnu geros valios ir noro tarnauti kitiems? Paklauskime savęs, ar labiau esame savanaudiški, ar nesiekiantys sau naudos? Ar norime tapti išmintingesni ir daugiau žinantys, ar norime turėti geresnį supratimą apie tai, kas yra svarbu gyvenime? Ar norime gauti ir duoti gerus patarimus, ir ar norime jais vadovautis? Ar norime tapti dar dvasingesniais asmenimis, kurie meldžiasi Dievui, ir gerbia jį, nes jis yra Dievas ir Tėvas? Jei jūsų atsakymas į visa, kas prieš tai buvo pasakyta, yra „taip“, tada tai ir yra septynios Šventosios Dvasios Dovanos, kurias daugelis iš jūsų jau gavote, o likusieji jas gaus šį vakarą. Šios dovanos duodamos jums dėl jūsų gėrio. Tačiau jos turi būti maitinamos ir ugdomos. Be to, melskitės į Šventąją Dvasią kasdien, kad ji jus vestų visuose gyvenimo momentuose, kad ir ką bedarytumėte, ir jūs pajausite jos veikimą ir tai, kad ji buvoja jumyse. Prisiminkime, jog Šventasis Raštas mus moko, kad mūsų kūnai yra Šventosios Dvasios Šventovės! (1 Kor 6,19-20).

„Šventoji Dvasia parengė Mariją savo malone“ (KBK, 722). Ar tu pasirengęs priimti tas dovanas, kurias Dievas tau siūlo? Ar nori tapti jo išrinktuoju, tarnu, draugu ir liudytoju šiandien? Ar tu pasiruošęs tapti ne tik geresniu žmogumi, bet būti geriausiu, kokiu tik gali būti? Paklausk savęs šiandien, ar tie pasirinkimai, kuriuos darai šiandien gyvenime, veda į kažką gero, kilnaus, naudingo tau ir kitiems, ar į kažką blogo, kas nuves tave į priklausomybių, naikinimo, nuovargio, nerimo ar net mirties kelią? Dievas tave ruošia garbei ir šlovei, kuri ateis visada su kančios ir pasiaukojimo kaina, kurią reikės sumokėti, arba gyvenimo kryžiais, kurie turės būti nešamì gyvenime. Ar norite prisiimti sau atsakomybę, kuri kyla iš buvimo Kristaus sekėju?

„Marijoje Šventoji Dvasia įvykdė Tėvo grynos meilės nutarimą. Per Šventąją Dvasią Mergelė pradeda ir pagimdo Dievo Sūnų. Šventosios Dvasios ir tikėjimo galia jos mergystė išskirtiniu būdu tapo vaisinga“ (KBK, 723). Kad gyventumėte pilnutinį gyvenimą, turite nusistatyti sau aukštus tikslus. Dievas kviečia kiekvieną iš mūsų pasiekti aukščiausią tikslą – siekti šventumo. Daugelis sako, jog tai neįmanoma, nes mes esame silpni ir nuodėmingi. Tačiau Šventumas paprasčiausiai – tai leistis vedamam Šventosios Dvasios visame, ką tu darai, taip, kad darytume gera ir vengtume viso, kas bloga ar kenksminga. Dabar norėdamas padėti jums jūsų kelyje į šaunumą ir šventumą, noriu pasidalinti su jumis penkiais svarbiais žodžiais, kurie gali būti naudojami, kaip gairės jūsų gyvenimui.

Pirmas žodis yra – Klausykis. Jauni žmonės yra kviečiami klausytis. Tai jūs jau žinote iš savo patirties, kad jums reikia nuolat klausyti tėvų, mokytojų, katechetų ir taip iš tiesų visi suaugusieji padeda jums jūsų gyvenimo kelionėje auklėdami ir lavindami. Ne visada yra lengva klausyti, bet tai yra pradžios taškas kelionėje į Išmintį, Supratimą ir Pažinimą, tai yra – į pirmąsias Šventosios Dvasios Dovanas.

Antrasis žodis yra – Mokykis. Šis žodis taip pat yra susijęs su pirmosiomis trimis dovanomis. Diena iš dienos jūs gaunate pažinimo turtą per mokslą, o tai nėra vien tam, kad išlaikytumėte egzaminus, bet kad įgautumėte gyvenimo ir mokslo pažinimo. Tačiau, be to, mes turime išmokti disciplinos, o kad tai padarytume, turime būti atviri dar vienai Šventosios Dvasios dovanai – Patarimo dovanai. Jos dėka mes priimame gerus patarimus, kuriuos mums duoda tėvai, mokytojai ar kunigai, kaip kažką vertingo, o mes taip pat galime duoti patarimus draugams, kai jiems to reikia.

Trečias žodis yra – Mylėk. Tai ypatingas žodis, stebuklingas žodis, kuris su savimi kartu nešasi ir didelę atsakomybę. Meilė nėra vien kažkas, ko mes norime sau patiems, ar vien geras jausmas, bet tai yra kažkas, kuo pirmiausia dalijamės su kitais. Jūs esate tame gyvenimo etape, kur jau suprantate, kaip stipriai jūsų tėvai ir šeimos jus myli ir nori jums didžiausio gėrio. Augdami ir tobulėdami, jūs suprasite, jog meilė reiškia dalintis, rūpintis ir net aukotis dėl kitų gėrio. Kai mes suprantame fundamentalią pasiaukojančios meilės svarbą, meilės, kuri yra įsipareigojusi ir ištikima, tada mes galime būti tikri, jog turime Tvirtumo dovaną. Ši dovana mums leidžia būti teisingais, dorais ir visada mylinčiais. Ji suteikia mums moralinės jėgos stengtis dėl kiekvieno žmogaus didžiausio gėrio, išlikti ištikimais Dievui ir savo šeimai, draugams, bendruomenei, tautai, tai yra dalyvavimas Dievo, kuris yra meilė, meilėje.

Ketvirtas žodis yra – Lead (Būk lyderiu???). Turėdami gerus įgūdžius naudotis proto galia ir kaip žmonės pripildyti Šventosios Dvasios, esame pakviesti tapti lyderiais arba Dievo meilės liudytojais pasaulyje. Galbūt jūs nebūsite pakviesti tapti tikėjimo kankiniais kaip didieji Bažnyčios istorijos šventieji, kurie atidavė savo gyvybę už Jėzų ir Dievo tiesą, tačiau jūs esate pakviesti gyventi dėl Kristaus ir dėl didžių bei amžinų jo Evangelijos vertybių. Tai yra vis sunkėjanti užduotis šioje mūsų sumišusioje, neracionalioje ir iškreiptoje visuomenėje, todėl tam reikia įsipareigojimo iš tikinčiųjų pusės.

Visa tai veda mus prie paskutinio žodžio – Gyvenk. Dabar yra momentas, kai jūs tampate pilnaverčiais Viešpaties Jėzaus mokiniais ir apaštalais. Jais galite tapti gyvendami pavyzdingą krikščionio gyvenimą, kasdien melsdamiesi, kas sekmadienį dalyvaudami Šventosiose Mišiose, reguliariai priimdami sakramentus, dalyvaudami jaunimo grupių veiklose parapijoje, būdami puikūs ir dėmesingi mokiniai mokykloje, ir atsakingi jauni žmonės bei būsimieji jaunieji suaugusieji savo namuose. Visa tai bus Maldingumo ir Dievo baimės vaisius, kuris gali būti suprantamas kaip asmeninės maldos ir bendruomeninės maldos parapijoje gyvenimo vedimas, visada gerbiant ir mylint Dievą, ne dėl to, ką jis tau gali padaryti, bet dėl to, kas jis yra. Ir Šventoji Dvasia tau duos reikiamas malones, kurių tau reikia, kad išliktum budrus, dėmesingas, atsakingas tam, kas gyvenime yra svarbiausia: Dievas, šeima ir tauta!

Todėl nepamiršk klausytis, mokytis, mylėti, lyderiauti ir gyventi savo gyvenimą taip, kaip Dievas to nori iš tavęs! Nuostabus mūsų tikėjimo slėpinys yra tai, jog ta pati Šventoji Dvasia, kuri buvo Marijos ir kitų per amžius Dievo įkvėptų šventųjų gyvenimuose, šiandien yra ir veikia mūsų gyvenimuose. Taip, iš tiesų, tavo gyvenime taip pat!

Tikėjimas yra gyvenimo kelias, tai – piligrimystė, kurią mes pradedame, kur sunkumai, išbandymai, klausimai, kryžiai ir kentėjimai yra neišvengiami, lygiai taip, kaip Marijos gyvenime. Marijos gyvenimas yra tikinčios moters gyvenimas gyvenimo piligrimystėje link amžinosios tėvynės. Ji jau dabar yra danguje, su kūnu ir siela. Priimdami Jėzų taip kaip Marija, mes priimame perkeičiančią jo prisikėlimo galią, kuri visa mūsų gyvenime padaro nauja, jei tik mes leidžiame. Ir kas gi nutiks, jei mes jį įsileisime į savo širdis? Tapsime naujais jaunais vyrais ir̃ moterimis; naujas jaunas suaugęs krikščionis bus pasiruošęs statyti geresnį pasaulį su Dievo malone, tobulindamas savo paties žmogiškumą ir pasiekdamas aukščiausius tikslus. Taip, kaip tai padarė Marija.

Arkivysk. P. A. Rajič, Apaštalinis nuncijus

Scroll to Top