Dvasininkai

Kaišiadorių vyskupijai nuo 2012 03 25 vadovauja vyskupas Jonas IVANAUSKAS. Vyskupijoje taip pat reziduoja vyskupas emeritas Juozas MATULAITIS.

Patariamąją funkciją vyskupijos valdyme atlieka iš dalies renkama, iš dalies skiriama Kunigų taryba.

Sprendžiant ūkinius klausimus vyskupui pataria Ekonominė taryba, kurią sudaro dvasininkai ar pasauliečiai, paskirti vyskupo; vyskupijos ekonomas, kurį skiria vyskupas, vykdo ūkio pobūdžio užduotis vyskupijoje.

Vyskupijoje veikia taip pat Pastoracinė taryba bei Bažnytinio meno ir remontų komisija – vyskupo vadovaujami patarėjai, teikiantys praktinius pasiūlymus sielovados ir ūkio srityje; šią tarybą sudaro ne tik kunigai, bet ir vienuoliai bei pasauliečiai.

Šešiasdešimt aštuoniose vyskupijos parapijose darbuojasi daugiau nei 50 kunigų.

Jaunuoliai ir vyrai, besirengiantys tapti kunigais Kaišiadorių vyskupijoje, studijuoja Vilniaus šv. Juozapo arba Kauno kunigų seminarijose, Metropolijų centruose.

KONSULTORIŲ KOLEGIJA:

(SUDARYTA 2022 M. GRUODŽIO MĖN.)

  • mons. Vincas BAUBLYS,
  • kun. teol. mgr. Algis ANANIS
  • kun. teol. mgr. Rolandas BIČKAUSKAS,
  • kun. Alfonsas KELMELIS,
  • kun. Rokas PUZONAS,
  • kun. bažn. t. lic. Gediminas TAMOŠIŪNAS.

SEMINARISTAI

Vyrai, besirengiantys tapti kunigais Kaišiadorių vyskupijoje, studijuoja Vilniaus ir Kauno kunigų seminarijose. Parengiamasis kursas – Telšių vyskupijoje. 2023-24 mokslo metais kunigystei rengiasi 3 asmenys iš Kaišiadorių vyskupijos.

Plačiau žiūrėti –
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
Kauno kunigų seminarija

Scroll to Top