Gyvojo rožinio draugijos rekolekcijos Pivašiūnuose

Kovo 23 d. Pivašiūnuose vyko Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos gavėnios rekolekcijos „Mūsų Viešpatie, šventumo šaltini“. Dievo Motinos – Nuliūdusiųjų paguodos artumoje į rekolekcijas susirinko visų septynių vyskupijos dekanatų rožinio maldininkai.

Rekolekcijoms vadovavo vyskupas Saulius Bužauskas, atvykęs iš Kauno. Jis kalbėjo apie šventumo kelią ir ragino melsti, kad  Palaimintasis Teofilius Matulionis greičiau būtų pripažintas šventuoju. Po mokymų, draugijos nariai kartu su Marijos radijo klausytojais Pivašiūnų bažnyčioje meldėsi rožinį su mintimis iš pal. Teofiliaus gyvenimo ir dalyvavo Šv. Mišiose, kurias su svečiu vyskupu, aukojo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Po Mišių, Kaišiadorių vyskupas padėkojo rožinio maldininkams, dvasios tėvui kun. Algiui Ananiui ir draugijos vadovei Jolantai Celiešienei už maldos puoselėjimą ir pamaldumą į Palaimintąjį Teofilių.

Rekolekcijų pabaigoje draugijos vadovė ir dvasios tėvas plačiau pristatė šių metų draugijos veiklos programą ir pakvietė visus dalyvauti Palaimintojo Teofiliaus minėjime birželio mėnesį Kaišiadorių katedroje. Kaip kasmet, tas proga, Gyvojo Rožinio Draugijos nariai atnaujins draugijos pasižadėjimus.

Rožinio draugijos informacija (JC) 

 

Scroll to Top