Kaišiadorių vyskupijos Globėjo diena – kovo 19-oji.

                       Šv. Juozapo altorius Kaišiadorių katedroje 

Kovo 19 d. Kaišiadorių katedroje buvo meldžiamasi už vyskupiją, jos Globėjo – Šv. Juozapo liturginės iškilmės proga. Mišias celebravo Kaišiadorių vyskupai – ordinaras Jonas Ivanauskas ir emeritas Juozas Matulaitis bei kunigai. Pamaldas transliavo Marijos radijas.

Kaišiadorių vyskupijos teritorijoje pastaruoju metu gyvena apie 100 tūkstančių gyventojų, 68 parapijose darbuojasi 43 kunigai, veikia 4 vienuolijos. Vyskupijos teritorijoje yra 42 bendrojo lavinimo mokyklos, kur mokosi apie 10 tūkstančių moksleivių, iš jų daugiau nei 60 nuošimčių lanko katalikų tikybos pamokas. Praeitais metais vyskupijoje pakrikštyta daugiau nei 13 tūkstančių asmenų.

Vyskupijos Globėjo šventėje buvo paminėtos Kaišiadorių vyskupo emerito Juozo Matulaičio tarnystės Bažnyčiai sukaktys. Jo Ekscelencijai šių metų kovo mėnesį sukako Kunigystės 60 metų ir Vyskupystės 35 metų sukaktys. J. Matulaitis yra ilgiausią kunigystės kelią nuėjęs dvasininkas Kaišiadorių vyskupijoje.

Kurijos informacija

 

 

Scroll to Top