KAIŠIADORIŲ VYSKUPO GAVĖNIOS ŽODIS, ŠIUO SUNKIU IŠBANDYMŲ METU (2020)

[ad_1]

Mieli broliai kunigai, seserys vienuolės, brangūs vyskupijos tikintieji!

Gavėnios metu esame vedami per žmogaus išgelbėjimo slėpinį. Veda mus Jėzus, Aukščiausiojo Tėvo Sūnus. Veda kalbėdamas mums Šventojo Rašto žodžiais ir atskleisdamas nuostabų Dievo veikimą. Veda į Prisikėlimo slėpinį nešdamas kryžių.

Ne tik apaštalams, bet ir mums sunku viską apimti ir suprasti. Petras atkalbinėja, Judas išduoda, Jėzus išgyvena apleidimą Alyvų sode ir ant kryžiaus, prie mirštančio Viešpaties rauda kelios moterys…

„Tėve, jei nori, atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau tebūna ne mano, bet tavo valia” (Lk 22, 46). Už šitų Jėzaus žodžių yra giliausia neįsivaizduojamos Dievo meilės ir blogio niekšybės paslaptis. Čia telpa visi mūsų žmogiški „kodėl” ir visi žmogiški bandymai suprasti ir paaiškinti.

Jėzaus atsakymų sklidina visa Evangelija. Ji atveria mūsų žmogišką būtį ir supratimą Dievo meilės apkabinimui. Jėzus Prisikėlimu nugali blogį ir mirtį, mums visiems atveria amžiną, niekada nesibaigiantį gyvenimą su pačiu Dievu.

Viešpats visada yra su mumis, pasilieka su mumis iki pasaulio pabaigos. Pasilieka mūsų kančios dienomis, kad nepritrūktume pasitikėjimo Juo, kad neužgestų tikėjimas ir viltis, kad kryžius teiktų stiprybę, paguodą ir Prisikėlimo pergalę.

Brangieji,

Šiuo sunkiu išbandymų metu glauskimės prie Jėzaus. Kreipkimės į Jį, nes kartu tai yra metas, kai Dievo malonė yra labai arti. Arti Dievo malonės, skirtos mums. Su giliu tikėjimu ir pasitikėjimu Dievu, melskimės namuose, junkimės į bendrą maldą įvairių komunikacijos priemonių dėka. Kasdien melskimės vieni už kitus, dalinkimės gerumu, palaikykime vieni kitus viltimi, būkime pasirengę vieni kitiems padėti.

Kasdien taip pat melskimės už gydytojus, medicinos darbuotojus, policijos pareigūnus, parduotuvių ir vaistinių darbuotojus, o taip pat visus, kurie užtikrina visų kitų svarbių sričių veiklą. Melskimės už Lietuvos ir viso pasaulio žmones. Saugokime save ir kitus, griežtai laikykimės nustatytų karantino reikalavimų.

Šalia įvairių dienos maldų, taip pat kviečiu melstis į Švenčiausiąją Jėzaus Širdį, į Ją sudėti giliausius savo širdies troškimus bei prašymus.

Su nuoširdžiausiu pasitikėjimu dažnai kreipkimės į Švenčiausiąją Mergelę Mariją, Jėzaus ir mūsų dangiškąją Motiną, kad stiprintų, saugotų mus, Tėvynę Lietuvą ir viso pasaulio žmones.

Šiuo sunkiu metu drauge su mumis yra palaimintasis Teofilius, Dievo mylėtojas, kančios žmogus ir mūsų artimas bičiulis. Žvelgdami į jo patirtį, visada pasitikėkime Dievu ir su viltimi atsiduokime Jo šventajai valiai.

Praeis, brangieji, šis negandos laikas. Dievas išves mus savo keliu. Jis yra visa ko Viešpats. Būkime Jam ištikimi, branginkime šventąjį tikėjimą kaip didžiausią dovaną, gyvenkime juo. Būkime viltingi!

Visus mūsų vyskupijos brolius kunigus, seseris vienuoles, seminaristus, visus tikinčiuosius ir visus vyskupijos teritorijoje gyvenančius žmones pavedu ypatingai Pivašiūnų Švenčiausiosios Mergelės Marijos, Nuliūdusiųjų paguodos ir šventojo Juozapo, Bažnyčios ir mūsų vyskupijos Globėjo nuolatinei globai.

Visiems Jums ir Jūsų artimiesiems suteikiu ganytojinį palaiminimą!

Visada su Jumis – Jonas IVANAUSKAS,
Kaišiadorių vyskupas

Kaišiadorys, 2020 m. kovo 25d.,
Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai iškilmė

[ad_2]

Scroll to Top