Kernavės seserys apdovanotos Igno Šeiniaus premija

Širvintų rajono savivaldybės Taryba norėdama pagerbti rajono kultūrinei veiklai nusipelniusius žmones yra įsteigusi Širvintų krašte gimusio garsaus rašytojo ir diplomato Igno Šeiniaus premiją. Šis apdovanojimas kasmet įteikiamas Vasario 16-tąją, minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną.

2024 metais Širvintų rajono savivaldybės Taryba vienabalsiai pritarė šiuo garbingu apdovanojimu pagerbti Kristaus Karaliaus Merginų Diakonių kongregacijos seseris, jau 45 metus tarnaujančias Kernavės parapijoje – už švietėjišką, kultūrinę veiklą, senosios Lietuvos sostinės istorinio, kultūrinio, religinio paveldo reprezentavimą ir altruistinių vertybių puoselėjimą, pasišventimą bei tarnystę Bažnyčiai ir Širvintų krašto žmonėms. Igno Šeiniaus premijos laureatai apdovanojami pinigine premija, diplomu ir atminimo ženklu.

Kristaus Karaliaus Merginų Diakonių kongregacija buvo įsteigta 1957 metais Vilniuje, sunkiais ateistinio persekiojimo laikais. Slaptos vienuolijos steigimo mintis kilo Kaišiadorių vyskupijos kunigams – Česlovui Krivaičiui ir dr. Juozui Stakauskui. Vienuolijos įstatus savo parašu patvirtino Kaišiadorių vyskupas Teofilius Matulionis. Jaunos merginos norinčios pašvęsti savo gyvenimą Kristui ir Bažnyčiai tuo metu dėl ateistinės politikos negalėjo jungtis į veikiančias vienuolijas, todėl buvo įsteigta ši vienuolija, kuri veikė slaptoje. Nuo 1979 metų, kuomet kunigas Česlovas Krivaitis pasitraukęs iš Vilniaus arkivyskupijos valdytojo pareigų atvyko tarnauti į Kernavės parapiją, drauge su juo atvyko ir seserys vienuolės.

Jau 45 metai kaip Kristaus Karaliaus Merginų Diakonių kongregacijos seserys, esančios vieninteliu Pašvęstojo gyvenimo institutu (vienuolynu) Širvintų rajone, kasdien savo tyliais darbais ir malda uoliai rūpinasi bei tarnauja Kernavės parapijai ir visam Širvintų rajonui. Vienuolės uoliai talkino Č. Krivaičiui įgyvendinant Kernavės atnaujinimo darbus. Jos svetingai priima į bažnyčią, parapijos namų muziejus atvykstančius Kernavės lankytojus, veda katechezes. Su didele meile prižiūri parapijos teritorijos tvarką, grožį, rūpinasi gėlynais.

2008-2010 metais kongregacijos seserims bendradarbiaujant su Širvintų savivaldybės Vietos veiklos grupėmis buvo įgyvendinti Europinės paramos kaimui projektai, kurių dėka suremontuota Kernavės parapijos senoji klebonija ir klėtelė. Pastatai buvo pritaikyti parapijos ir vietos bendruomenės reikmėms, ir puošia piliakalnių teritoriją.

Kuomet Kernavėje veikė mokykla ir buvo daugiau vaikų seserys buvo subūrusios jaunimo savanorių grupelę „Pumpurėliai“. Per gana ilgą gyvavimo laiką šios grupelės nariai lankė ligonius namuose, surengdavo jiems menines programas, savanoriavo kitose parapijos veiklose. Iki šiol, kiekvienais metais Kernavės seserys organizuoja ligonių, senelių, vienišųjų sueigą – šventę, į kurią susiburia dalyviai iš viso Širvintų rajono. Šventės metu dalyviams aukojamos Šv. Mišios, apsilanko vietos vyskupas, būna pietūs ir meninė programa.

Nuo 2007 metų seserys kuruoja Kernavės parapijos ir viso Širvintų dekanato Gyvojo Rožinio maldos grupių veiklą: organizuojami susitikimai, rengiamos piligriminės kelionės, vyksta Rožinio maldininkų šventės. Šioms seserims nepaprastai svarbus yra Palaimintojo Teofiliaus Matulionio maldingumo skleidimas. Seserys yra iniciatorės daugybės piligriminių kelionių, maldynėlių, rožinio apmąstymų, skirtų maldos keliui su Palaimintuoju Teofiliumi. Kiekvieno mėnesio 20 dieną, paminint Palaimintojo mirties dieną (1962-08-20), seserys organizuoja Švč. Sakramento adoraciją Teofiliaus Matulionio kanonizacijos intencijoje.

Kernavės seserys gerai pažįsta visus aplinkinius žmones, žino jų bėdas ir rūpesčius, turi didelį autoritetą vietinėje bendruomenėje. Todėl dažnai galima sutikti vienuolynan ateinančius žmones pasikalbėti, pasitarti – jos kiekvieną mielai priima, dargi pavaišina…

Kernavės parapijos informacija (kMT), nuotraukos – Širvintų rajono savivaldybės

Scroll to Top