Mirė kunigas Antanas ČERNA (1937-1965-2020)

[ad_1]

2020 m. vasario 20 d. mirė Kaišiadorių vyskupijos kunigas Antanas ČERNA, Širvintų šv. arkang. Mykolo parapijos altaristas.

Kunigas A. Černa buvo pašarvotas Širvintų parapijos bažnyčioje. Laidotuvių liturgijai – vasario 22 d. – vadovavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, kartu celebravo vyskupas emeritas Juozas Matulaitis ir apie 20 kunigų. Mišių homilijoje vysk. J. Matulaitis, velionio studijų bičiulis – bendrakursis, paminėjo mirusio kunigo žmogiškasias savybes pastoraciniam darbe – neišblėstantį kūrybingumą, uolumą, kruopštumą, dėmesį kiekvienam žmogui… Prie kapo padėkos žodį velioniui tarė mons. Jonas Dalinevičius – už nuveiktus didelius darbus tėviškės – Pivašiūnų parapijoje, darbščios kunigystės liudijimą, pašaukimo formavimą… Kunigas palaidotas Širvintų bažnyčios šventoriuje. Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Gyvenimo aprašymas

Antanas Černa gimė 1937-11-20 Pušaloto parapijoje, Pasvalio raj. Baigęs vidurinę mokyklą dirbo tarybinio ūkio buhalterijoje. 1960 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1965-05-18 buvo įšventintas kunigu Kaišiadorių vyskupijai.

Dirbo šiose pareigose: parapijos vikaru Jiezne (nuo 1965), parapijos klebonu – Palomenėje (nuo 1966) ir aptarnavo Krivonis, Nemunaityje (nuo 1968), Kiaukliuose (nuo 1969) ir aptarnavo Zibalus, Pivašiūnuose (nuo 1976), Vievyje (nuo 1983) ir aptarnavo Kazokiškes. Pablogėjus sveikatai, 2005 m. buvo atleistas iš klebono pareigų ir paskirtas Širvintų parapijos altaristu.

Kunigas A. Černa ėjo Alytaus dekanato vicedekano pareigas, buvo vyskupijos Bažnytinio meno ir remontų komisijos nariu, pasižymėjo išskirtiniu uolumu pastoracijoje. Kiauklių parapijoje, karo metais sudegus bažnyčiai, jo pastangomis buvo įrengta nauja (medinė) bažnyčia, tarnavusi iki pastarųjų laikų. Pasiaukojančiai darbavosi Pivašiūnų parapijoje – atnaujino svarbiausią vyskupijos piligrimystės šventovę, jos aplinką, kitus statinius. Tiek Pivašiūnuose, tiek Kazokiškėse, taip pat nuo seno svarbioje vyskupijos piligrimystės šventovėje, uoliai rūpinosi atlaidų liturgija, maldininkų sielovada. Palydėjo ne vieną jaunuolį kunigystei, tarp jų, vysk. A. Jurevičių, kilusi iš Vievio parapijos. Paskutiniais gyvenimo metais, kiek leido sveikata, nuoširdžiai patarnaudavo Krikštėnų seserims karmelitėms – jų vedamuose rekolekcijų namuose. Buvo pareigingas, dėmesingas, principingas šios vyskupijos kunigas…

Su dėkingumu ir pagarba, Kaišiadorių vyskupijos kurija

[ad_2]

Scroll to Top