Mirė kunigas Česlovas ZAŽECKAS (1924-1948-2021)

2021 m. sausio 2 d., sulaukęs 96 metų, mirė Kaišiadorių vyskupijos kunigas Česlovas ZAŽECKAS, Suginčių Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos altaristas (Molėtų raj.). Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Kunigas Česlovas Zažeckas buvo pašarvotas Suginčių parapijos bažnyčioje. Laidotuvių šv. Mišias – sausio 4 d. – Suginčių bažnyčioje celebravo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Kunigas palaidotas šventoriuje. Dėl karantino vyskupijos kunigai laidotuvėse nedalyvavo – meldėsi savose bažnyčiose.

Gyvenimo aprašymas

Česlovas Zažeckas gimė 1924-07-20 Kaišiadoryse. Baigęs Kaišiadorių gimnaziją, 1943 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Pilnai nebaigus studijų, nes tarybų valdžia mažino seminaristų skaičių, 1948-10-31 buvo įšventintas kunigu Kaišiadorių vyskupijai. Studijas seminarijoje baigė būdamas kunigu.

Dirbo šiose pareigose: parapijos vikaru Semeliškėse (nuo 1949), parapijos klebonu – Perlojoje (nuo 1950), Beižionyse (nuo 1951), trumpai darbavosi Girdžuose (Kauno arkivyskupijoje), Kuktiškėse (nuo 1952). 1952 m. tarybų valdžios buvo suimtas ir ištremtas į Kemerovo sritį – tremtyje 4 metus dirbo miško pramonės darbus. Po tremties – altarista Stirniuose (nuo 1956) ir klebonas Suginčiuose (nuo 1963) bei aptarnavo Stirnių parapiją. Kurį laiką ėjo Saldutiškio dekano pareigas. Dėl amžiaus, 2005 m. buvo atleistas iš klebono pareigų ir paskirtas Suginčių parapijos altaristu.

Kunigas Česlovas Zažeckas buvo darbštus, pareigingas, nuoširdžiai vykdė Bažnyčios užduotis tiek nelengvais sovietinės okupacijos metais, tiek pastaraisiais laikais – kai parapijose reikėjo rūpintis caritayvine, katechezės veikla, burti pasauliečius pagalbininkus. Kunigas brangino asmeninę maldą, buvo asketiškas, uždaro būdo, mėgo žvejoti …

Su dėkingumu, Kaišiadorių vyskupijos kurija

Scroll to Top