Mirė kunigas Ignas KAVALIAUSKAS (1929-1954-2020)

[ad_1]

2020 m. balandžio 15 d., sulaukęs 90 metų, mirė Kaišiadorių vyskupijos kunigas Ignas KAVALIAUSKAS, Onuškio šv. apašt. Pilypo ir Jokūbo parapijos altaristas (Trakų raj.).

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Kunigas Ignas Kavaliauskas buvo pašarvotas Onuškio parapijos bažnyčioje. Laidotuvių šv. Mišias – balandžio 17 d. – Onuškio bažnyčioje celebravo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Kunigas palaidotas šventoriuje. Dėl karantino, vyskupijos kunigai laidotuvėse nedalyvavo – už mirusįjį meldėsi savose bažnyčiose. Onuškio parapijos tikintieji būrėsi maldai prie kapo, taip pat galėjo aplankyti mirusįjį balandžio 16 d. – bažnyčia buvo atvira pavienių tikinčiųjų maldai. Prie kapo atsisveikinimo žodį tarė Trakų rajono merė, vietos seniūnė, gimnazijos direktorė, parapijos atstovas ir klebonas. Mirusįjį apibūdino kaip mylintį, nuoširdų, įkūnijusį jiems Gerąjį Ganytoją, kunigą. Kaišiadorių vyskupas dėkodamas velioniui už ilgą tarnystę vyskupijoje, atkreipė dėmesį, kad jo palydėjimas į amžinybę – be didelių iškilmių, karantino sąlygomis, tačiau atitinkantis velionio gyvenimo būdą – kuklų, paprastą, liudijantį ir po mirties…

Gyvenimo aprašymas

Ignas Kavaliauskas gimė 1929-12-27 Želvos parapijoje, Ukmergės raj. Baigęs vidurinę mokyklą, 1950 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Pilnai nebaigus studijų, nes tarybų valdžia mažino seminaristų skaičių, 1954-09-12 buvo įšventintas kunigu Kaišiadorių vyskupijai. Studijas seminarijoje baigė nuotoliniu būdu – besidarbuodamas parapijoje.

Dirbo šiose pareigose: parapijos vikaru Molėtuose (nuo 1954), parapijos klebonu – Pusnėje (nuo 1957), Paparčiuose (nuo 1960), Alovėje (nuo 1967), Punioje (nuo 1976), Onuškyje (nuo 1979) ir aptarnavo Dusmenų, Vytautavos ir Žilinų parapijas. Dėl amžiaus, 2007 m. buvo atleistas iš klebono pareigų ir paskirtas Onuškio parapijos altaristu.

Kunigas Ignas Kavaliauskas pasižymėjo išskirtiniu nuolankumu, visuose darbo vietose tikinčiųjų buvo vertinamas kaip paslaugus ir dėmesingas kunigas. Nuoširdžiai vykdė Bažnyčios užduotis – tiek nelengvais sovietinės okupacijos metais – rūpinosi bažnyčių priežiūra ir grožiu, tiek pastaraisiais laikais – kai parapijose reikėjo vykdyti caritayvinę, katechezės veiklą, burti pasauliečius pagalbininkus. Kunigas brangino asmeninę maldą, taip įkūnydamas gyvą tikinčiojo žmogaus liudijimą visiems jį sutiktiesiems.

Pastaraisiais metasi, pašlijus kunigo sveikatai, juo dėmesingai rūpinosi parapijos klebonas – kunigas Algimantas Gaidukevičius.

Su dėkingumu, Kaišiadorių vyskupijos kurija

[ad_2]

Scroll to Top