Misijų mėnuo ir Rožinio malda (2020) …

[ad_1]

Daugybei pasaulio tautų visas spalis yra tapęs Misijų mėnesiu. 2019 m. Ypatingojo misijų mėnesio tema buvo „Pakrikštyti ir siunčiami“. Siekta raginti visus tikinčiuosius aktyviai dalyvauti visuotinėje Bažnyčios misijoje. Šiųmetė tema – „Štai aš – siųsk mane!“ (Iz 6, 8).

Lietuvos tikintieji spalį tradiciškai meldžiasi Švč. Mergelės Marijos rožinį. Melstis galima bendrijoje ir individualiai, tačiau mintimis ir širdimi esame kviečiami visi vienytis su besimeldžiančia Bažnyčia, o tai padaryti padės Rožinio malda. Šiam tikslui Nacionalinė misijų tarnyba parengė leidinį – knygelę, skirtą Rožinio maldai švenčiant 2020 m. misijų mėnesį. Šį leidinį galima parsisiųsti iš interneto, žr. – Misijos.katalikai.lt …

Knygelėje publikuojama Popiežiaus Pranciškaus 2020 m. Pasaulinei misijų dienai skirta žinia, taip pat kiekvienai mėnesio dienai skirta citata iš enciklikos „Laudato si“ – „Būk pagarbintas“. Popiežius Pranciškus laikotarpį nuo 2020 m. gegužės 24 d. iki 2021 m. gegužės 24 d. oficialiai paskyrė Bažnyčios ir visų geros valios žmonių refleksijai apie mūsų bendrų namų – mūsų planetos apsaugą. Šie mąstymai ekologijos tema
yra grįsti Bažnyčios tradicija ir Magisteriumu. Kasdienė Rožinio malda gali tapti proga dvasiškai vienytis
su skurstančiais broliais ir seserimis visame pasaulyje
(misijų tema), nepamirštant ir savo gyvenamosios
aplinkos, kurią privalome saugoti (krikščioniškosios
ekologijos tema).

Visa Misijų mėnesiui skirta informacija skelbiama internetinė svetainė – „Misijos.katalikai.lt”

Kaišiadorių vyskupijoje kiekvieną spalio mėnesio sekmadienį Guronyse (Žaslių parapija) – 15.30 val. – vyksta Rožinio pamaldos, apvaikščiojant Rožinio slėpinių koplytėles, 16 val. – šv. Mišios Guronių Šv. Juozapo koplyčioje!

Guronių Rožinio slėpinių kelio komplekse veikia Rekolekcijų namai. Juos administruoja Eucharistinio Jėzaus seserys. Rekolekcijų, seminarų ir kursų programa skelbiama svetainėje „Guronių rekolekcijų namai”. Rekolekcijų namuose taip pat veikia rožinių bei memorialinė kardinolo Vincento Sladkevičiaus, buvusio Kaišiadorių vyskupijos ganytojo bei pal. Teofiliaus bičiulio ir bendradarbio, ekspozicija.

Kurijos info

[ad_2]

Scroll to Top