Naujos sudėties Kaišiadorių vyskupijos Kunigų taryba, Konsultorių kolegija ir kitos komisijos

Vadovaudamasis Kaišiadorių vyskupijos Kunigų tarybos rinkimų rezultatais Kaišiadorių vyskupas savo dekretu 2022-12-30 sudarė penkerių metų kadencijai naują tokios sudėties Kaišiadorių vyskupijos kunigų tarybą (iš 12 narių) ir Konsultorių kolegiją (iš 6 narių):

 

Kunigų išrinkti Kunigų tarybos nariai (pagal surinktus balsus): (1.1) kun. Rokas Puzonas, (1.2) kun. bažn. t. lic. Gediminas Tamošiūnas, (3) mons. Jonas Dalinevičius, (4) mons. Jonas Sabaliauskas, (5) kun. Alfonsas Kelmelis ir (6) kun. teol. mgr. Algis Ananis; vyskupo paskirti Kunigų tarybos nariai: kun. Šv. Rašto lic. Algirdas Akelaitis, mons. Vincas Baublys, kun. teol. mgr. Rolandas Bičkauskas, mons. Rimvydas Jurkevičius, kun. bažn. t. dr. Robertas Rumšas ir kun. teol. mgr. Povilas Tekorius.

Konsultoriais paskirti šie kunigai: kun. teol. mgr. Algis Ananis, mons. Vincas Baublys, kun. teol. mgr. Rolandas Bičkauskas, kun. Alfonsas Kelmelis, kun. Rokas Puzonas ir kun. bažn. t. lic. Gediminas Tamošiūnas.

Kaišiadorių vyskupas taip pat atnaujino kitas vyskupijos tarybas ir komisijas:

Siekiant atlikti tinkamą šventinamiesiems būdingų savybių tyrimą, kaip numato kan. 1051, penkerių metų kadencijai paskyrė Šventimų ir skyrimų komisijos nariais šiuos kunigus: mons. Vincą Baublį, kun. teol. mgr. Rolandą Bičkauską ir kun. Roką Puzoną.

Siekiant, kad remontuojant ir statant bažnyčias būtų atsižvelgiama į ekspertų patarimus ir laikomasi bažnytinio meno principų, kaip numato kan. 1216, sudarė penkerių metų kadencijai Kaišiadorių vyskupijos Bažnytinio meno ir remontų komisiją iš šių asmenų: mons. Jonas Dalinevičius, kun. Leonas Klimas, kun. bažn. t. lic. Gediminas Tamošiūnas, kun. Laurynas Visockas, Vidmantas Ašmonas (Kaišiadorys) ir Rita Pauliukevičiūtė (Vilnius).

Vadovaudamasis kan. 492 nuostatomis, sudarė penkerių metų kadencijai Kaišiadorių vyskupijos Ekonominių reikalų tarybą iš šių asmenų: mons. Jonas Dalinevičius, kun. teol. mgr. Algis Ananis ir Aidmantas Bernatonis (Kaišiadorys).

Siekiant teikti praktinius pasiūlymus dėl pastoracinės veiklos vyskupijoje, kaip numato kan. 511-514, sudarė penkerių metų kadencijai Kaišiadorių vyskupijos Pastoracinę tarybą iš šių asmenų: mons. Vincas Baublys, mons. Rimvydas Jurkevičius, kun. Pranciškus Čivilis, kun. Mindaugas Grenda, kun. teol. lic. Gintas Petkevičus, kun. teol. mgr. Marius Talutis, kun. teol. mgr. Povilas Tekorius ir vyskupijos Pastoracinių centrų vadovės – Judita Bernatonienė, Rimantė Jagelavičiūtė ir Rita Pankienė.

Kurijos informacija

Scroll to Top