Pirmojo Kaišiadorių vyskupo J. Kuktos gimimo 150-ųjų metinių minėjimas

Sausio 22 d. (sekmadienį) 12 val. Kaišiadorių katedroje buvo švenčiamos padėkos šv. Mišios už pirmąjį Kaišiadorių vyskupą Juozapą Kuktą, minint gimimo 150 metines. Prieš Mišias pusę valandos buvo giedamas rožinis už mirusį vyskupą, po Mišių – kapavietės aplankymas vyskupų kriptoje katedroje. Pamaldas transliavo Marijos radijas, joms vadovavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.

Juozapas Kukta gimė 1873 m. sausio mėn. Anykščių krašte, Kurklių parapijoje. Kunigystei rengėsi Vilniaus kunigų seminarijoje, kunigu įšventintas 1898 m. Vilniaus vyskupijai. Vėliau studijavo Peterburgo dvasinėje akademijoje. Dirbo Vilniaus Auštos Vartų – Šv. Teresės bažnyčios vikaru, klebonu – Šv. Mikalojaus ir Visų Šventųjų bažnyčiose, Vilniaus vyskupijos kurijoje ir dėstė kunigų seminarijoje. Buvo Vilniaus katedros kapitulos narys – kanauninkas ir artimas Vilniaus vyskupo – palaimintojo Jurgio Matulaičio bendradarbis. Dalyvavo 1905 m. Didžiojo Vilniaus Seimo darbe ir Vilniaus lietuvių visuomeninėje veikloje, buvo vienas iš Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti steigėjų. 1917 m. pasirašė memorandumą Vokietijos kancleriui, kurio svarbiausias lietuvių politinis lūkestis – Lietuvos nepriklausomybė. Dalyvavo 1917 m. Vilniuje susirinkusioje Lietuvių konferencijoje, kuri suaktyvino demokratinės Lietuvos valstybės atkūrimo procesą. Vilniaus kraštą okupavus lenkams buvo ištremtas į nepriklausomą Lietuvą. 1922 m. Vilniaus vyskupas Jurgis Matulaitis paskyrė kanauninką Kuktą nepriklausomoje Lietuvoje likusios Vilniaus vyskupijos dalies administratoriumi. 1926 m. įsteigus Kaišiadorių vyskupiją, Juozapas Kukta buvo konsekruotas Kaišiadorių vyskupu. Vyskupijai vadovavo 16 metų, paskelbė ganytojiškų laiškų, vyskupijos sinodo nutarimus (vyskupijos administravimo ir sielovados nuorodas), surengė vyskupijos Eucharistinį kongresą, įsteigė naujų parapijų. 1941 m. kartu su kitais įteikė memorandumą sovietų valdžiai dėl nusižengimų Lietuvos Respublikai ir Bažnyčiai. Mirė 1942 m. birželio mėn., palaidotas Kaišiadorių katedroje, vyskupų kapavietėje – kriptoje (gt).

Plačiau apie vyskupo J. Kuktos veiklą – knygoje „Kaišiadorių vyskupija kurijos archyvo nuotraukose ir dokumentuose iki 1942 m.” (Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 2021).

Kurijos informacija

Scroll to Top